Ana içeriğe atla

Temsilciler Kurulu’nun Ankara’ya Taşınması

Komutanlar toplantısında Temsilciler Kurulu'nun, İstanbul’a gidecek milletvekilleriyle daha yakından ilişki kurabilmeleri için Seyitgazi’ye taşınması önerilmişti. Fakat daha sonra Kurul bu konuda Ankara’nın daha uygun olacağına karar vermişti. Bunun üzerine 18 Aralıkta Sivas’tan ayrılan Temsilciler Kurulu, halkla ve yetkililerle görüşmeler yaparak Kayseri, Hacıbektaş ve Kırşehir’den geçip 27 Aralık 1919 günü Ankara’ya gelmişti. Ankara’nın köklü ailelerinin, din adamlarının Kolordu Komutanı ve Valinin de katıldığı kalabalık ve coşkulu bir halk kitlesi tarafından karşılanan Kurul, bundan sonraki çalışmalarını sürdüreceği Ziraat Mektebine yerleşmişti. İngiliz ve Fransız temsilcileri de önleyemedikleri bu olguyu izlemek ve fotoğrafını çekmekten başka bir şey yapamamışlardı.

28 Aralıkta Ziraat Mektebinde toplanan halka bir konuşma yapan Mustafa Kemal, Müttefiklerin Wilson İlkelerini ve Ateşkes hukukunu çiğnediklerini ve haklı mücadelesini sürdürme konusunda halkın kararlı olduğunu açıkladı. Temsilciler Kurulu yeni bir genelge yayınlayarak Müdafaa-i Hukuk örgütlerine Kurulun Ankara’ya taşındığını bildirdi. Çoğu üyesi milletvekili seçilen Temsilciler Kurulunun genişletilmesi için her livadan seçilen milletvekillerinden birinin Kurul üyesi olarak görevlendirilmesi ve Meclis toplantısında izlenecek çalışma yöntemlerinin belirlenmesi için öngörülen bölge toplantılarının yapılamayacağını anlayan Temsilciler Kurulu, 5 Ocak 1920’de Ankara’da tek bir toplantının yapılacağını duyurdu. Başta Aydın Milletvekili Hüseyin Kazım olmak üzere bazı milletvekilleri bu toplantıya da karşı çıktılar. Harbiye Nazırı Cemal Paşa da Meclisin bir ana evvel toplanması için Ankara’daki toplantıyla vakit kaybetmemelerini ve toplantının iptal edilmesini istedi.

Bu gelişmelerden sonra parasızlık ve ulaşım güçlükleri de işin içine girince Ankara’da geniş çaplı bir toplantı sağlanamadı. Bunun üzerine Temsil Heyeti Başkanı Mustafa Kemal Ankara’ya uğrayan milletvekilleriyle küçük gruplar halinde görüşmeler yaparak onlardan, Meclis içinde güçlü bir “Müdafaa-i Hukuk” grubu oluşturmalarını, kendisini başkan seçmelerini ve Meclise Ulusal Hareket eğilimli bir çalışma programı kabul ettirmelerini istedi. Onlar da bu konuda çalışacaklarına söz verdiler. Milletvekili seçilen Kurul üyeleri için yeni üyeler de belirlendi.

Meclis-i Mebusan’ın Toplanması


Artık iş Osmanlı Millet Meclisi'ne kalmıştı. 12 Ocak 1920 tarihinde Osmanlı Millet Meclisi'nin son yasama döneminin ilk toplantısı törenle açıldı. Açılışa Seçilen 140 milletvekilinden ancak 72 tanesi gelebilmişti. Töreni izlemek üzere çok sayıda Müttefik temsilcisi de hazır bulunmuştu. Meclis en yaşlı üyenin yönetiminde çalışmalarına başladıktan sonra, Hasta olduğu için açılışa gelemeyen Padişahın hazırladığı konuşma metnini İçişleri Bakanı Damat Şerif Paşa okumuştu. Padişahın konuşma metninde, haksız işgallere değinilmekte, ülkenin kurtuluşu için ayrılıkçılık yapılmaması gerektiği belirtilmekte ve milletvekillerinden Hükümetin çalışmalarına yardımcı olmaları istenmekteydi.

Mesaj okunduktan sonra gelenek olduğu üzere dua edildi, arkasından da milletvekilleri “Padişaha ve Anayasaya bağlı kalarak görev yapacaklarına” ilişkin milletvekili yemini ettiler. Daha sonra komisyonlar belirlenerek üye seçimleri yapıldı ve seçilip de gelemeyen milletvekillerinin gelebilmeleri için toplantı 10 gün sonraya ertelenerek oturuma son verildi.

22 Ocakta tekrar açılan Mebuslar Meclisi yeni gelen üyelerin de yemin etmelerinden sonra çalışmalarına başladı. Oturumu yöneten en yaşlı üyenin de hastalanması nedeniyle Meclise önce geçici başkan seçildi, daha sonra esas başkanın seçimine geçildi. Birçok milletvekili Ankara’da söz verdikleri halde, Meclisin dışardan yönetildiği izleniminin verilmemesi gerekçesiyle Mustafa Kemal’in başkanlığı üzerinde durmadılar. Başkanlık sorunu 31 Ocakta, bir ara Müttefikler tarafından tutuklanan İstanbul Milletvekili Reşat Hikmet’in seçilmesiyle çözülmüştü, fakat 28 Şubat’ta Onun ölmesi üzerine yeniden doğdu. Nihayet 4 Martta, daha önce geçici başkanlığa seçilen Erzurum Milletvekili Celalettin Arif başkan seçilerek bu sorun çözüldü.

Bu arada, daha önce Padişah tarafından elinden alınan Mustafa Kemal’in unvan ve nişanlarının iadesini sağlayan Padişah Buyruğu da 3 Şubat’ta çıkmıştı. Fakat, Anadolu Ulusal Hareketiyle İstanbul Hükümetinin ortak çabası sonucunda ulusal iradeyi temsil eden bir parlamentonun çalışmaya başlaması İngilizleri pek memnun etmemişti. Bu uyumu bozmak isteyen İngilizler Harbiye Nazırı Cemal ile Erkan-ı Harbiye Bakanı Cevat’ın, Kuva-i Milliye çetelerinin olumsuzluklarına göz yumdukları gerekçesiyle görevden alınmasını istemişlerdi. Bunun üzerine kabinede bazı değişiklikler yapan Sadrazam A. Rıza Paşa, söz ve yetkinin Mecliste olduğunu belirterek Meclise yeni bir program sunmuş ve 9 Şubat’ta Programı görüşen Meclis Hükümete güvenoyu vermişti. Yine bu tarihlerde Ankara’daki görüşmelerinde Mustafa Kemal’e Müdafaa-i Hukuk Grubunu kuracaklarını söylemelerine rağmen buna cesaret edemeyen milletvekilleri, Padişahın mesajında kullandığı Felah-ı Vatan adıyla bir grup oluşturmuşlardı. Meclisin büyük çoğunluğunu toplamayı başaran bu grupta, farklı görüşlerden milletvekilleri bulunduğu halde ortak bir metin üzerinde anlaşma sağlanmıştı. Kabul ettiği ortak metinde Müdafaa-i Hukuk adı ve ulusal Kongre kararları geçmediği halde, daha fazlası yapılamayacağı için Temsil Heyeti bu grubun kuruluşunu olumlu karşılamıştı.

Sağlanan bu uyumlu ortam uzun sürmemiş ve 14 Şubat’ta Sadrazam yayınladığı genelgede, Millet Meclisi'nin dışında ulus adına isteklerde bulunmaya kimsenin yetkili olmadığını bildirmişti. Felah-ı Vatan Grubunu ziyaretinde de biri Anadolu’da, biri İstanbul’da iki hükümet olmaz diyen Sadrazam, Müdafaa-i Hukuk örgütünün çalışmalarına son vermesi gerektiğini belirtmişti. Temsil Heyeti ise barış sağlanıncaya kadar ARMHC’nin görevini sürdüreceğini bildirmiş ve böylece Anadolu ile İstanbul arasında yeniden gerginlik doğmaya başlamıştı. Ayan Meclisi de Kuva-i Milliyenin ikilik çıkardığı görüşündeydi. Bu gerginliği yumuşatmak için bazı girişimler sürdürülürken Padişah, Temsilciler Kurulu üyesi ve Milletvekili Mazhar Müfit’i Saraya kabul ederek Onunla ilginç bir diyaloga girmişti. Görüşmede Padişah, Temsilciler Kurulunu ve Kurulun Başkanı Mustafa Kemal’i övdükten sonra bu koşullarda ne yapılması gerektiğini sormuş, M. Müfit de, Anadolu’ya gidip halkın başına geçmesini önermişti. Padişah ise bu öneriye sinirlenerek “atalarımın başkentini terk etmemi mi istiyorsunuz?” diye karşı çıkmıştı.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Vilayat-ı Şarkıye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti

Mondros Anlaşmasının 24 Maddesine göre Müttefikler Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbakır, Harput ve Sivas’tan oluşan Vilayet-i Sitte Bölgesini gerekli gördüklerinde işgal edebileceklerdi. Müttefiklerin ve Ermeni Patriğinin çalışmaları Bölgenin Ermenilere verilmek istendiğini gösteriyordu. Bu gelişmeler üzerine Doğu kökenli Osmanlı milletvekilleri Meclis içinde Şark Vilayetleri Grubunu oluşturup ortak bir çalışma içine girmişlerdi. Avrupa’nın yetkili çevrelerine yönelik yaptıkları çalışmalarla Doğu Anadolu nüfusunun Müslüman olduğunu ve Ermenilere vermenin haksızlık olacağını savunuyorlardı. Bunlardan Erzurumlu Hoca Raif Efendi ile Diyarbakırlı Süleyman Nazif öncülüğünde bir ekip 4 Aralık 1919’da, Doğu Anadolu’daki Müslüman halkın hukukunu korumak için İstanbul’da Vilayat-ı Şarkıye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti adında bir örgüt kurmuşlardı. Cemiyetin başkanlığına Eski Bitlis Valisi Mahmut Nedim, yönetim kurulu üyeliklerine de Diyarbakır Milletvekili Rasim, eski Beyrut Valisi İsmail Hak

Laiklik İlkesi

Laiklik akılcılık ilkesinin yaşama uygulanmasının zorunlu bir sonucu olarak ortaya çıkmış evrensel bir ilkedir. Laiklik, bilginin dogmalardan ve inanç kategorilerinden bağımsızlaşması demektir. Bilginin deney ve gözlemlerden kaynaklanmasını öngörür. Laiklik kelimesi değişik ve çelişkili anlamlarda kullanılan bir kelimedir. Dilimize Fransızca’dan “laic, laiquee” sözcüklerinden geçmiştir. Kökü ise Latince’den “laicus” ve Yunanca “laikos” dan gelmektedir. Laikos din adamı niteliği ve yetkisini taşımayan kişi anlamı taşımaktadır. Laikos, halk anlamına gelen “laos” kelimesinden türetilmiştir. Türkçe’ye ‘‘halk’’ olarak çevrilmişse de gerçekte ‘‘avam’’ ya da ‘‘ahali’’ hatta ‘‘reaya’’ kavramlarına daha yakındır. Anlam itibariyle, dinsel olmayan; dine ait olmayan, din dışı unsurlara ait olandır. Osmanlılarda “La-dini’’ (dinsiz) kavramıyla da karşılanmıştır. Fakat, Tanrı tanınamazlık değildir. Laik Hukuk, dini olmayan, dini ilkelerden kaynaklanmayan hukuk demektir. Laik devlet ise, dini k

Halkçılık İlkesi

Milliyetçiliğin tabii sonucu olan halkçılık , çağdaş demokrasi prensibinin temelini teşkil eder. Halkçılığın tarifini yapmadan önce halk sözcüğü üzerinde durmak gerekir. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre, halk sözcüksinin farklı tanımlarını yapmak mümkündür. Aynı ülkede yaşayan, aynı uyruktan olan insanlara halk denildiği gibi, ayrı ülkelerde yaşayan, aynı soydan gelenlere (Yahudi Halkı) ve aynı ülkede yaşayan farklı soylara da (Sovyetler Birliği) halk denmektedir. Bütün bunların yanında kabul gören bir başka tanımda; muayyen bir zaman ve yerde yaşayan insan topluluklarına halk denmektedir. Cumhuriyet dönemine kadar bizde halk yerine, ahali sözcüksi kullanılmaktaydı. Ahali anlayışını yıkan Atatürk, Türkiye halkını şöyle tarif etmektedir. “Türkiye halkı, ırken, dinen ve kültürel olarak birleşmiş, birbirlerine karşılıklı hürmet ve fedakârlık hisleriyle doldurulmuş, gelecekleri ve menfaatleri ortak olan sosyal bir topluluktur”. Görüldüğü gibi Atatürk, herhangi bir ayırımcılığı kabul etme